Oplevelser på stien

Billede fra indvielse af stien lørdag den 26. april 2014

Masser af gode oplevelser og opholdsmuligheder

Bynære raste- og hvilefaciliteter, udendørs væresteder

Langs Himmerlandsstien er der etableret handicapegnede faciliteter, der giver mulighed for ophold og aktivitet for såvel Himmerlandsstiens brugere som den enkelte bys borgere.

Faciliteterne er etableret i tæt samarbejde med borger- og beboerforeninger i de enkelte byer og udført af lokale håndværkere. Der er indgået lokale aftaler om drift og vedligeholdelse.

Se en nærmere beskrivelse af faciliteterne. 

Kulturoplevelsesrum

Da der er tale om en sti etableret på en tidligere jernbane, betragtes hele stien som et såkaldt kulturoplevelsesrum. Etablering af jernbanen havde stor betydning for udviklingen i området.

Derfor er det vigtigt at bevare eller beskrive de elementer, der har været en del af den tidligere jernbane, samt at formidle den udvikling af området, som jernbanen har været medvirkende til, fx Km-sten, trinbrædt og stationer.

Km-sten

For hver 200 m har der stået en km-sten i beton med angivelse af afstand til Ålestrup Station.

Mange var væltet og dækket til i forbindelse med, at den tidligere jernbane blev fjernet og stien blev etableret. De fleste er nu fundet igen og genplaceret.

Kilometersten
Km-sten

Trinbræt og stationer

Hvor der tidligere var trinbræt eller station, er der opsat en informationstavle med navnet på lokaliteten.

Informationstavlen giver oplysninger om, hvor der lokalt f.eks. er indkøbs- og overnatningsmuligheder, et afstandsskema, en lokal historisk beskrivelse og en QR-kode, så du på stedet kan læse mere.

Se en nærmere beskrivelse af lokaliteter, hvor der tidligere var trinbræt eller stationer.

Naturoplevelsesrum

Himmerlandsstien har et forløb gennem unikke landskaber og naturtyper, som der ikke normalt er adgang til fra offentlige veje, fx baneskove.  

Baneskove

Langs jernbaner blev der på nord-syd gående strækninger anlagt små skovparceller som værn mod sne, kaldet baneskove.

Baneskovene er således både en del af den tidligere jernbanes kulturhistorie og en del af den natur, der primært kun er adgang til via stien.

Baneskovene langs Himmerlandsstien er offentlige arealer og en del af stiarealet.

Der er lavet adgang til 8 baneskove, som er markeret med en infotavle, og der er bl.a. opsat bord/bænke.

Se mere om baneskove.

Skals Å 

Himmerlandsstien går over Skals Å, hvor åen har sit udløb i Hjarbæk Fjord.

Når man står på den tidligere jernbanebro, har man en fantastisk udsigt over Hjarbæk Fjord til den ene side og Skals Å-dalen til den anden.

På jernbanebroen er opsat infotavler om fjorden og ådalen samt det fugleliv, der er på stedet.

På å-siden af dæmningen - i læ af vestenvinden fra fjorden - er der lavet en repos med bord/bænke.

Reposen fungerer også som ophalerplads for kajakker.

Se mere om Skals Å.

To stier ved Skals

Med udgangspunkt fra Himmerlandsstien er der ved Skals etableret 2 afmærkede vandrestier ned mod Skals Å-dalen:

Stierne kan også cykles på mountainbike.

Faciliteterne er etableret med økonomisk støtte fra LAG Viborg, Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden samt medfinansiering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Se skilt med oplysning om projektstøtten fra LAG Viborg (pdf).

Logobjælke

Sidst opdateret: 01.05.2014